2018 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI

2018 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI

BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İLANEN DUYRULUR.

 

                                                                                                                                

 

 

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.03.2019 Cuma günü Saat 15.00’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 Bakırköy/İstanbul adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

Yönetim kurulu faaliyet raporu, 2018 yılı finansal tabloları Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi No:81 Bakırköy /İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunmaktadır. Şirketimiz pay sahiplerinin, yukarıda belirtilen adres, gün ve saatte bizzat veya yetkiye haiz vekil ve temsilcileri vasıtasıyla toplantıya teşriflerini rica ederiz. Saygılarımızla;

Ticaret Sicil Numarası : 444459

Mersis No:179017926000013

Vergi Dairesi ve No: Bakırköy/1790179260

 

 

 

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

 

  1-Açılış  ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

  2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan  2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

  3- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

  4- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin 

      genel Kurulun   onayına sunulması,

  5-Yönetim Kurulu üyelerinin  2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

  6- Kârın  kullanım şeklinin,   kâr dağıtımı hususununbelirlenmesi,

  7- Yönetim Kurulu Üyelerinin  seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

  8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının  tespiti,

  9- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

 10- Dilek, temenniler ve kapanış. 

 

VEKALETNAME

 

Hissedarı bulunduğumuz BOĞAZİÇİ YÖNETİM A:Ş’nin 22.03.2019 Cuma Günü Saat 15.00’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 Bakırköy /İstanbul adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………. Vekil tayin edilmiştir

 

                                                                                            VEKALET EDENİN ADI SOYADI

                                                                                                              TARİH İMZA

VEKALETİ VERENİN                                        

 

Sermaya Miktarı       :

Hisse Adeti               :

Oy Miktarı                :

Adresi                       :

 

NOT:

1- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri 

     vekaletnameye eklenecektir.