SIK SORULAN SORULAR

Toplu konutlarda ihtiyaçlar dahilinde belirlenen, ortak kullanım alanlarında ki aydınlatma, ,temizlik, çevre bakımı ve gerektiğinde güvenliğin sağlanması gibi hizmetlerin aksamadan devam etmesi için aylık düzenli ödenen hizmet bedelidir.

Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesinde yer alan; bir site yönetim organizasyonun kuruluşu esnasında gerekli tüm masrafların karşılandığı, ve  yalnızca bir defaya mahsus ödenen bedeldir.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ifade edilen şekliyle kat mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ifade eder. bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyettir

Ortak alan ısı kaybı 14 Nisan 2008 26847 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe (Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik) istinaden hesaplanan bedeldir.

Kat Mülkiyeti kanunun 20. Maddesi Uyarınca aidat tahsilatı icra ve takibi esnasında muhatap ev sahibidir, kat maliki durumundaki ev sahibi, kiracı otursa dahi Aidat ödemek zorundadır

Asansör Kat Mülkiyeti kanunu kapsamında ortak alan olarak değerlendirilmektedir ve kanunda, "…Gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderleri ile bu giderler için toplanacak avansa, “kendi arsa payı oranında” katılmak zorundalar…" şeklinde yer almaktadır.

Kat Mülkiyeti kanunun 20. Maddesi uyarınca Gecikmeli ödemelerde (% 5) gecikme tazminatı uygulanmaktadır. Bu tazminat ortak yerler üzerinde ki kullanım hakkından yararlanan diğer sakinlerin haklarını koruyan bir bedeldir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat maliki; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor (KMK. Md.22).

18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete`de Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Asansörlere uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği asansörlere iliştirilen etikettir.